Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Shoqëritë Tregtare

Në Oracle Solicitors Albania, ne i kuptojmë kompleksitetin e operimit në tregun dinamik shqiptar. Ekipi ynë i avokatëve ofron shërbime ligjore të përshtatura për të përmbushur nevojat praktike të biznesit tuaj, duke siguruar zbatimin dhe mbrojtjen e interesave tuaja gjatë gjithë rrugës.

Ne ofrojmë një gamë të gjerë të shërbimeve ligjore në të drejten tregtare, duke përfshirë:

Themelimi dhe Regjistrimi i Shoqërive Tregtare:

  • Ne ju udhëhezojmë përgjatë gjithë procesit të themelimit të kompanisë, nga zgjedhja e strukturës së përshtatshme të biznesit deri në plotësimin e formaliteteve të regjistrimit dhe marrjen e të gjitha licencave dhe lejeve të nevojshme.

 

  • Ne udhëzojmë mbi kërkesat ligjore përsa i përket formës ligjore së kompanisë, e cila mund të jetë Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (SH.P.K.), Shoqëri Aksionere (SH.A.), ose Degë e Shoqërisë së Huaj në Shqipëri (Ligji nr. 9901/2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”).

 

Qeverisja Korporative:

  • Ne këshillojmë për praktikat më të mira për qeverisjen korporative efektive, duke siguruar zbatimin e ligjit shqiptar të shoqërive tregtare dhe standardet ndërkombëtare.

 

  • Kjo përfshin udhëzime për kompozimin e organeve qeverisëse të shoqërisë, mbledhjet e ortakëve apo aksionerëve, ruajtjen e dokumentacionit dhe mekanizmat e kontrollit të brendshëm. (Ligji nr. 9901/2008 dhe Ligji nr. 9917/2008 “Për Parandalimin dhe Luftimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit”)

Bashkimi dhe Përthithja (M&A):

Ne ofrojmë mbështetje ligjore përgjatë gjithë procesit të M&A, nga vlerësimi fillestar i dokumenteve dhe negociatat paraprake deri në përmbylljen e transaksionit dhe integrimet e nevojshme mbas përfundimit të transaksionit.

 

Shërbimet tona përfshijnë përpilimin dhe rishikimin e të gjitha marrëveshjeve të transaksionit, strukturimin e marrëveshjes, marrjen e miratimeve të nevojshme nga autoritetet dhe institucionet vendase dhe sigurimin e zbatimin e ligjit të konkurrencës. (Ligji nr. 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”)

Pregatitja dhe Rishikimi i Kontratave:

Ekipi ynë i avokatëve ka ekspertizë të thellë në pregatijen dhe rishikimin e marrëveshjeve dhe kontratave të ndryshme në fushën tregtare, duke siguruar qartësi, vëmëndje ndaj detajit dhe saktësi ligjore.

 

Ne trajtojmë një gamë të gjerë kontratash, ku ndër të tjera përfshihen kontratat e punësimit, marrëveshjet e shitblerjes, marrëveshjet e shërbimeve dhe marrëveshjet e konfidencialitetit. (ligji nr. 7850/1994 “Kodi Civil” siç është ndryshuar)

Compliance:

Ekipi ynë është gjithmonë i gatshëm t’ju ofrojë ekspertizë të detajuar në lidhje me të gjitha ndryshimet dhe azhurnimet ligjore, duke siguruar që aktiviteti i biznesit tuaj të jetë gjithmonë në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në sektorin ku operoni.

 

Kjo përfshin udhëzime në fusha si mbrojtja e të dhënave, kuadri ligjor tatimor, e drejta e punës dhe legjislacioni mjedisor. (Ligji nr. 9887/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, Ligji nr. 108/2013 “Për të Huajt”, Ligji nr. 10431/2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”)

Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve:

Në rast të mosmarrëveshjeve ligjore, ne ofrojmë këshillim strategjik dhe përfaqësim gjyqësor, duke mbrojtur interesat tuaja me qëllim arritjen e një rezultati sa më të favorshëm.

 

Avokatët tanë trajtojnë mosmarrëveshje ligjore të ndryshme, duke përfshirë mosmarrëveshje tregtare, shkelje kontrate dhe mosmarrëveshje midis ortakëve dhe aksionerëve. (Ligji nr. 8116/1996 “Kodi i Procedurës Civile” i ndryshuar)

Shërbime të tjera:

Ne ofrojmë shërbime shtesë ligjore për të mbështetur operacionet e biznesit tuaj, si:

  • Mbrojtja e Pronësisë Intelektuale (Ligji nr. 9947/2008 “Për Pronën Industriale”)
  • E drejta e punës (Ligji nr. 7961/1995 “Kodi i Punës”)

Përqasja Jone:

Shërbim personalizuar: Ne përshtasim shërbimet tona sipas nevojave specifike dhe të biznesit tuaj, duke ofruar këshilla praktike dhe të zbatueshme.

Komunikim i qartë: Ne sigurojmë komunikimi të vazhdueshëm me klientët tanë, duke ju informuar dhe përfshirë përgjatë gjithë procesit ligjor.

Zgjidhje ekonomike: Ne ofrojmë tarifa konkurruese dhe praktika të qarta të faturimit, siguruar vlerë tv shtuar për investimin tuaj.

Kontakti:

Planifikoni një konsultim me ekipin tonë duke telefonuar në +355 69 693 7763 ose duke vizituar faqen tonë të internetit. Ne jemi këtu për t’ju udhëzuar drejt suksesit dhe për të siguruar që biznesi juaj të prosperojë në tregun shqiptar.

Pyetje të shpeshta

Në varësi të industrisë, duhet të kuptoni dhe të përmbushni rregulloret dhe ligjet relevante që aplikohen në operacionet tuaja.

Ka rregullore të veçanta të industrisë, ligje për mbrojtjen e të dhënave, ligje për mbrojtjen e konsumatorit, rregullore mjedisore dhe kërkesa ligjore të tjera që mund të duhet t’i përmbushni, veçanërisht nëse keni tregti ndërkombëtare. Avokatët tanë njohin biznesin tuaj dhe do të përcaktojnë detyrimet tuaja të përmbushjes.

Ju duhet të keni ekspertizën ligjore të duhur në shqyrtimin dhe negociatën e kontratave. Do të ishte e arsyeshme të merrni këshilla ligjore nga ekspertët, si ata në ekipin tonë tregtar, për të analizuar kushtet e kontratës, identifikuar rreziqet potenciale dhe siguruar kushte të favorshme.

Ne kemi përvojë në negociata dhe e përdorim atë për të zhvilluar strategji për të mbrojtur interesat e biznesit tuaj.

Ligji i punës është kompleks dhe ka një sërë çështjesh për përmbushjen e detyrimeve. Duhet të merrni këshilla dhe udhëzime në fusha si kontratat e punës, përmbushja e ligjit, politikat e vendit të punës dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN